Gesundheitspsychologie, Medizinische Psychologie, Psychosomatik